FORENINGSPORTAL Foreninger i Brønnøy

88 foreninger

ADHD Norge, Brønnøy lokallag

Interesseorganisasjoner 

Foreningens formål er å arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander. Foreningen skal ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier, overfor sentrale og lokale myndigheter, utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov og bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet.

American Car Club avd. Brønnøysund

Motorklubb 

Amcar Brønnøysund sitt formål er å øke interessene for både amerikanske kjøretøyer, veteranbiler generelt og motorhistoriske kjøretøy. Klubben skal fremme og stimulere til bruk av egne biler og kjøretøy gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til andre arrangementer. Sosialt samvær i klubblokalene med medlemmer og familie. Fremme klubben lokalt, arrangere cruising, treff, utstilling og ungdomsfremmende tiltak for å øke interessen i Amcar og motorhistoriske kjøretøy.

 / 

Brønnøy Barnekultur

Musikk og teater 

Kulturell aktivitet for barn og unge. Årlig oppsetting av julemusikalen Putti Plutti Pott og Julenissenss skjegg av Per Asplin i Brønnøysund.

 / 

Brønnøy Frivilligsentral

Humanitært arbeid 

Brønnøy Frivilligsentral sine aktiviteter er åpne for alle som har lyst til å delta, uavhengig av alder og kulturell bakgrunn. Vi ønsker at Frivilligsentralens aktiviteter skal være godt kjent for alle i kommunen og at alle skal føle seg velkommen. Du kan delta så mye og så ofte du selv ønsker. I samarbeid med brukere av sentralen vil vi prøve å utvikle ny aktiviteter, der vi også kan nå andre målgrupper enn de vi har pr i dag. Pr i dag har vi følgende faste aktiviteter: Strikkeklubb, tirsdagsmiddag, åpen kafé, bruktbutikk, brettspillkvelder og internasjonale kvelder.

Brønnøy Hestesportsklubb

Sport/idrett 

Arbeider for kjennskap til, og allsidig bruk av hest blant barn, ungdom og voksne.

 / 

Brønnøy Hundeklubb

Friluftsliv/fritid 

Arbeider for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former. Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.

 / 

Brønnøy Husflidslag

Hobby/kunst/interesser 

Husflidslag. Fremme husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

 / 

Brønnøy Jeger og fiskerforening

Friluftsliv/fritid 

Knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt og fiskestellets område m.m.

 / 

Brønnøy Kameraklubb

Hobby/kunst/interesser 

Uavhengig forening for alle fotografisk interesserte. Faglig og sosialt forum med det gode bilde i sentrum. Heve det faglige og kunstneriske nivå blant lokale fotografer.

 / 

Brønnøy KFUK-KFUM-speidere

Friluftsliv/fritid 

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.

Brønnøy Plateklubb

Hobby/kunst/interesser 

Klubben skal være et forum for personer med spesiell interesse for musikkutgivelser, herunder LP-plater, CD'er, DVD, musikkvideoer og lignende.

 / 

Brønnøy Sivilforsvarsforening

Humanitært arbeid 

Dette er en frivillig forening som skal arbeide for Informasjonsformidling til foreningens medlemmer, og bistå de i spørsmål knyttet til tjeneste i Sivilforsvaret.

 / 

Brønnøy Sjøsportklubb

Sport/idrett 

Foreningens formål er å legge til rette for alle typer sjøsport, det være seg seiling, roing, padling, dykking eller annen sjørelatert aktivitet som medlemmene ønsker å drive med. Foreningen skal jobbe framtidsrettet og skal ha spesielt fokus på sikkerhet og opplæring - Foreningens målgruppe omfatter sjøsportinteresserte i alle aldre.

 / 

Brønnøy SV

Politikk 

Politisk parti som driver med politisk arbeid, er medlem av kommunestyre og andre politiske utvalg, debatter og organisasjonsarbeid.

 / 

Brønnøyosen Båtlag SA

Motorklubb 

Å eie og drive marinaanlegget i Brønnøyosen, og sørge for et godt båtmiljø gjennom håndhevelse av gjeldende vedtekter og reglement.

 / 

Brønnøysund Båtforening

Motorklubb 

Å skape et godt båtmiljø i sikre havner, marinaer og opplagsplasser. Nødvendig arbeid skjer ved dugnad av medlemmene.

 / 

Brønnøysund Dykkerklubb

Sport/idrett 

Dykkerklubb. Fremme sikker sportsdykking. Bistå Brønnøysund Røde Kors hjelpekorps og politi. Ajourholde medlemmene med utviklingen innen dykking på det vitenskaplige og faglige områder.

 / 

Brønnøysund Mannskor

Musikk og teater 

Utøve mannskorsang og virke for utvikling av et godt kor og sang-musikalsk miljø. Samt delta i aktiviteter i forbindelse med dette.

 / 

Brønnøysund Pistolklubb

Hobby/kunst/interesser 

Foreningen skal drive rekreasjonsskyting og konkurranseskyting i Norge

 / 

Brønnøysund Sanitetsforening

Humanitært arbeid 

Norske kvinners sanitetsforening skal være til nytte, med omtanke i nærmiljøet. Organisasjonen har som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn, ved å engasjere seg årvåkent innenfor helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofearbeid.

Brønnøysund Seniordans

Eldre/historie 

Fremme danseglede. Trimme hjernecellene og kroppen. Være et sosialt møtested for voksne.

 / 

Brønnøysund Skytterlag

Hobby/kunst/interesser 

Brønnøysund skytterlags formål er som fastlagt i grunnreglene for Det frivillige Skyttervesen. Innenfor denne ramme søkes utviklet et positivt og aktivt miljø der unge og eldre opplever et meningsfylt medlemskap.

 / 

Diabetesforbindet Sør-Helgeland

Interesseorganisasjoner 

Arbeider for å fremme Diabetesforbundets formål på grunnlag av program, handlingsplan, retningslinjer og vedtekter bestemt av Landsmøtet og Sentralstyret. Synliggjøre diabetessaken lokalt og gi tilbud om opplæring, kurs og likepersonarbeid til våre medlemmer.

 / 

Dysleksi Brønnøy

Interesseorganisasjoner 

Dysleksi Brønnøy er et lokallag av Dysleksi Norge. Lokallaget skal arbeide på lokalplanet for å ivareta lese og skrivehemmedes interesser gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i kommunen.

 / 

Forsamlingslokalet Brønnøysund SA

Forsamlingslokaler 

Eier og driver av kinolokalet og sette huset i stand slik at det kan stilles til disposisjon for allmenheten som kulturhus i samsvar med vedtektene.

 / 

IL Tjalg

Sport/idrett 

Idrettslag. Barne- og ungdomsidrett.

 / 

Kjærringkjæften

Ungdomslag/velforeninger 

Ivareta samholdet og aktiviteter for medlemmene i fiske-enke-perioder.

 / 

Mental Helse, Brønnøy

Interesseorganisasjoner 

Mental Helse skal være en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende, deres nærmeste, andre interesserte og helsepersonell. Formålet med organisasjonen er å jobbe for at alle mennesker skal få rett til tjenester som fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.

 / 

Pinsemenigheten Betel

Livssyn/trossamfunn 

Menigheten driver evangelisk arbeide, så som søndagsskole, ungdomsarbeide, misjonsarbeide i inn og utland, andakter på syke- og aldershjem og møtevirksomhet.

 / 

Rødt Brønnøy

Politikk 

Er et politisk parti/lokallag under det nasjonale partiet Rødt. Skal drive med lokalpolitikk, skal rekruttere flere medlemmer og delta i aktiviteter som kan fremme Rødt sin politikk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Skal spesielt sammarbeide med de andre lokallags partiene til Rødt på Sør- Helgeland.

 / 

Saftkrukka Ungdomsteater

Musikk og teater 

Saftkrukka Ungdomsteater ønsker å tilby et inkluderende teaterfellesskap for ungdommer i og rundt Brønnøy. Saftkrukka er drevet av ungdom for ungdom.

 / 

Salhusmarka Sør, Velforening

Ungdomslag/velforeninger 

Velforening. Utvikle Salhusmarka Sør til et attraktivt boligområde,, samt å fremme medlemmenes interesser i nærmiljøet og ta opp spørsmål som er av interesse for medlemmene med offentlige myndigheter når dette er nødvendig.

Sæterlandet velforening

Ungdomslag/velforeninger 

Velforeningen er partipolitisk nøytral og foreningens oppgaver skal være å fremme beboernes interesser i nærmiljøet og ta opp spørsmål som er av interesse med bl.a. kommunale myndigheter når dette er nødvendig.

Tidevannet - Sør-Helgeland alternative forum

Livssyn/trossamfunn 

Forumet er en ideell organisasjon og er partinøytral og religiøs uavhengig. Forumets overordnede mål er å være en møteplass for alle som har en interesse for personlig og kollektiv utvikling i et utvidet livssyn. Forumet skal være et knutepunkt som engasjerer mennesker til samarbeid om aktiviteter som har til hensikt å gi et dypere innsikt i tilværelsen. Forumet skal samarbeide med tilsvarende foreninger og fora om ulike arrangement.

 / 

Torghatten Paradekorps

Musikk og teater 

Korpset skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape godt miljø til beste for sine medlemmer.

 / 

Trælnes Mannskor

Musikk og teater 

Trælnes Mannskor har som formål å spr sosial og inkluderende glede gjennom sang og musikk, teater og deltakelse i samfunnet. Vi søker vår utfoldelse gjennom et inkluderende samarbeid lokalt, i Norge og i utlandet.

 / 

Velfjord Frilynde Ungdomslag

Ungdomslag/velforeninger 

Arbeide med sosiale og kulturelle aktiviteter for barn og ungdom i Velfjord. Laget skal også eie og drive lagets hytte ved Engavatnet. Hytta skal, som før, ha et ideelt formål uten personlige interesser, og komme barn og ungdom i bygda og kommunen for øvrig til gode.

 / 

Velfjord Husflidslag

Hobby/kunst/interesser 

Ta vare på gamle husflidsteknikker, ved å arrangere kurs og studiesirkler. Vi har møter hver uke der medlemmene kan møtes og utveksle ideer.

 / 

Velfjord Trekkspillklubb

Musikk og teater 

Trekkspillklubben er et hobbytiltak som ledd i kulturarbeid i distriktet.

 /